1%

Nyomtatóbarát változat

Kedves Sportbarátok!
Tisztelt Szurkolóink!

2008 Balatonkenese
Labdarúgó Club

A 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club aktív sportfejlesztő és ifjúságnevelő tevékenysége
kapcsán 2011-től támogatható az adó 1%-val.

Azok a barátaink, akik elismerik munkánkat és adójuk 1%val további segítséget nyújtanak
számunkra, az adóbevallásuk elkészítésénél a :

Támogatott szervezet neve rovatban: 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club nevet írják és a


Támogatott szervezet adószáma rovatba:
19383918-1-19 adószámot tüntessék fel.


Az 1%-ból befolyt összeg az egyesület egyéb forrásaival együtt az utánpótlás képzését és
versenyeztetését segíti. Köszönjük, hogy gondolnak ránk!

Balatonkenese, 2011. január 14.

2008 BLC Elnöksége

 

Társasági adó

 

 

Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről

 

TÁJÉKOZTATÁS

A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről

 

 

 

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Érintettek!

 

 

 

A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok hatályba léptek. Jelen tájékoztató célja, hogy specifikusan, a labdarúgást érintően mutassa be a támogatások igénylésének és felhasználásának legfontosabb szabályait.

 

A támogatási rendszer jogszabályi háttere:

 

Ø     1996. évi LXXXI. Törvény „a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról” (a továbbiakban: „törvény”)

 

 

 

Ø     A Kormány 107/2011. (VI.30.) számú rendelete „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” (a továbbiakban: „rendelet”)

 

 

 

Ø      A nemzeti erőforrás miniszter 39/2011. (VI.30.) rendelete a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló             hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

 

 

 

 

 

A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei

 

 

Ki jogosult támogatásra?

 

Az MLSZ tagjaként működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet, a labdarúgás fejlesztése érdekében létrehozott közhasznú alapítvány, a Sporttörvény (Stv) szerinti sportiskola (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban egységesen a sportszervezet kifejezést használjuk).

 

Ki minősül hivatásos sportszervezetnek?

 

Az MLSZ által kiírt versenyrendszer legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás, vagy alsóbb osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót is alkalmaz. Minden egyéb sportszervezet amatőr sportszervezetnek minősül a támogatási rendszer szempontjából.

 

Fontos, hogy minden sportszervezet egyértelműen be tudja sorolni magát a hivatásos/amatőr kategória valamelyikébe, mert ez meghatározza, hogyan milyen jogcímeken tud támogatást igényelni.

 

Milyen tevékenységekre lehet támogatást igényelni?

 

Az amatőr labdarúgó sportszervezet, az alapítvány és sportiskola a támogatást saját jogon az alábbi jogcímeken igényelheti:

 

Ø     utánpótlás-nevelési feladatokra,

Ø     a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását)

Ø     tárgyi eszköz beruházásra, felújításra

Ø     a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott

biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre

Ø     képzéssel összefüggő feladatokra;

 

Ezen túlmenően az amatőr sportszervezetek az MLSZ-en keresztül a támogatást igénybe vehetik a versenyeztetési költségek csökkentésére. Ennél a jogcímnél tehát az MLSZ igényli a támogatást és a beérkezett támogatásból dönt a versenyeztetéssel kapcsolatos díjak átvállalásáról, az amatőr sportszervezetnek nincs tennivalója. A támogatás beérkezését követően az MLSZ tájékoztatja a sportszervezeteket a díjcsökkentés mértékéről.

 

 

A hivatásos labdarúgó sportszervezet a támogatást az alábbi jogcímeken igényelheti[1]:

 

Ø     utánpótlás-nevelési feladatokra,

Ø     személyi jellegű ráfordításokra (korlátozásokkal)

Ø     a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott

biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre

Ø     képzéssel összefüggő feladatokra (korlátozásokkal)

 

Milyen mértékű támogatás igényelhető?

 

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet

 

a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90 százalékát ,

b) versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90 százalékát,

c) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát ,

d) tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak

da) általános képzés esetén 60 százalékát,

db) szakosított képzés esetén 25 százalékát,

e) tárgyévi beruházási, felújítási értéke – ideértve a biztonsági követelmények

     teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is – 70 százalékát.

 

A támogatási legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát nincs, azonban a támogatási igényléseknek a sportszervezet anyagi teherviselő képességével összhangban kell lennie, hiszen a támogatás mellé minden esetben önerőt kell biztosítani (10-75% a felhasználás típusától függően).

 

 

A támogatás igénylés folyamata

 

 

Hogyan igényelhető támogatás?

 

 

A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik. Első lépésként a sportszervezet sportfejlesztési programjának[2] előzetes jóváhagyása történik meg, ezt követi a második lépésként a konkrét támogatási igazolás kiállítása. A támogatást az MLSZ hatósági eljárás keretében adja ki. Az eljárás elindításának előfeltétele a szolgáltatási díj befizetése az MLSZ 10300002 – 10473718 – 49020341 számlájára. A díjösszeg mértékét külön rendelet szabályozza.

 

 

Első lépés – a sportfejlesztési program jóváhagyása

 

A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmüket az MLSZ részére, a szövetség által közzétett formanyomtatványon adhatják be. Az MLSZ a kérelem benyújtásának formáját, módját a honlapon közzéteszi.

 

A támogatási kérelem legfontosabb kellékei:

 

Ø     A sportszervezet alapadatai

Ø     A sportszervezet fejlesztési terveinek a bemutatása

Ø     Az igényelt támogatás felhasználásának részletes bemutatása és indoklása

Ø     A jogszabály szerinti kötelező mellékletek és nyilatkozatok (pl. aláírási címpéldány, igazolás a köztartozás mentességről)

 

Ki és hogyan bírálja el a sportfejlesztési programot?

 

A sportfejlesztési programot az MLSZ központi hivatala érkezteti és dolgozza fel. A vizsgálat eredményeként az MLSZ a kérelmet

 

1.     elfogadja, vagy

2.     elutasítja vagy

3.     hiánypótlásra szólít fel.

 

Elutasítás vagy hiánypótlás esetén az MLSZ a döntését indoklással látja el. A program jóváhagyásakor az MLSZ tájékoztatja a sportszervezetet a fejlesztési program alapján jóváhagyott támogatható felhasználási elemekről, ill. annak alapján a befogadható támogatási keret összegéről. A sportszervezet az MLSZ jóváhagyó döntésének a kézhezvételét követően köteles a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejlesztési programot, a részletes költségvetést és a jóváhagyott befogadható támogatási keretösszeget.

 

 

Második lépés – a támogatási igazolás kiállítása kérelem alapján

 

A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már azt megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók) akik a sportszervezet programját a társasági adójuk terhére támogatni kívánják, és ezt a szándékukat előzetes megállapodás formájában írásban is megerősítik. Az előzetes megállapodás formátumára az MLSZ ajánlást készít és ezt honlapján közzéteszi.

 

A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MLSZ határozat és a gazdasági társaság, vállalkozó által aláírt megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmét az MLSZ részére, az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésével.

 

Az MLSZ a támogatási igazolás két eredeti példányát átadja a sportszervezet és a támogató részére.

 

Egyszerűsített adatlap

 

A sportszervezetenként és évadonként 3 millió forintot meg nem haladó összegű támogatási igényléseket tartalmazó sportfejlesztési programok benyújtásához az MLSZ egyszerűsített formanyomtatványt alakít ki. Az egyszerűsített adatlapot építési beruházásra, felújításra igényelt támogatás esetén nem lehet alkalmazni. Ennél a jogcímnél – értékhatártól függetlenül – a normál adatlapot kell kitölteni.

 

 

Hogyan érkezik meg a forrás a sportszervezet számlájára?

 

támogató gazdasági társaság, vállalkozó a sportszervezettel megállapodva, a támogatási igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összeget átutalja a sportszervezet részére. Ez azt jelenti, hogy a támogatási igazolásnak a szövetségtől történő átvétele után a pénzhez jutás időpontja a sportszervezet és a támogató megállapodásán múlik. Megfelelő felkészülés esetén a sportszervezet rövid idő alatt, egy összegben, előre hozzájuthat a támogatás teljes összegéhez.

 

Fontos szabály azonban, hogy amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím  építési beruházásra, felújításra irányul úgy a 10 millió Ft-ot meghaladó összértékű sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható (az építésre, felújításra vonatkozóan a jogszabály egyéb, speciális szabályait is figyelembe kell venni).

 

 

A támogatás felhasználásának legfontosabb szabályai

 

A támogatást a jóváhagyott fejlesztési programban foglaltakkal összhangban lehet felhasználni és a felhasználással el kell számolni. A sportszervezet indokolt esetben az MLSZ-ben kezdeményezheti a program módosítását.

 

A támogatás szabályos felhasználásáról a Nemzeti Sport Intézet (NSI) – igény esetén a szövetség bevonásával – dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés során győződik meg. Az ellenőrzés a pénzügyi nyilvántartásra és a szakmai programok végrehajtására egyaránt kiterjed. A sportszervezet a felhasználásról negyedévente előrehaladási jelentést készít az ellenőrző szervezet részére. A fel nem használt támogatást a sportszervezet köteles visszafizetni.

 

A szabálytalan felhasználásnak súlyos szankciói vannak. Szabálytalanság megállapítása esetén a sportszervezet a jogosulatlanul igénybe vett támogatást 50 %-os mértékkel növelt összegben köteles visszafizetni és az ellenőrző szervezet a szabálytalan sportszervezetet legfeljebb 3 évig ki is zárhatja a támogatási rendszerből.

 

Fontos tudnivaló, hogy a támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért a támogatott szerv részéről semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.

 

 

 

Technikai információk

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen útmutató célja a támogatási rendszer legfontosabb szabályainak az összefoglalása. Kérjük Önöket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az útmutatónkhoz csatolt jogszabályokat, amelyek részletesen tartalmazzák a támogatási rendszer alanyainak a jogait, kötelezettségeit és az eljárási szabályokat.

 

Az MLSZ a támogatási kérelmek kezelésére külön egységet hoz létre. Kérjük, hogy felmerülő kérdéseiket az adotamogatas@mlsz.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

 

A folyamatos tájékoztatás érdekében a honlapon (www.mlsz.hu)  külön menüpontot hozunk létre, ahol a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat is közzétesszük.

 

A hivatásos sportszervezetek részére az MLSZ központban, az amatőr sportszervezetek részére a megyei igazgatóságokon tájékoztató értekezleteket szervezünk, ezek időpontjairól tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

A támogatások eléréséhez szükséges nyomtatványokat az MLSZ a Nemzeti Sport Intézettel történő egyeztetések lezárását követően, várhatóan július 8-án közzéteszi a honlapján.

 

 

Kérjük kövesse figyelemmel az MLSZ honlapján megjelenő tájékoztatókat, útmutatókat.

 

 

Budapest, 2011-07-04

Magyar Labdarúgó Szövetség

 

 

 


[1] A hivatásos sportszervezetekre vonatkozó jelen felsorolás a brüsszeli jóváhagyás után kiegészülhet a „tárgyi eszköz beruházásra, felújításra igényelhető támogatásigénylési „ lehetőséggel.

[2] A sportfejlesztési program kifejezés használata a törvény szövegéből következik. Valójában egy támogatás felhasználási tervről van szó, amelyben a sportszervezet megnevezi, hogy a lehetséges jogcímek ismeretében konkrétan mire, mennyi pénzt szeretne fordítani. Nagyobb összegű támogatás, komplex felhasználás esetén a jogszabályok egy, részletesen bemutatandó, átfogó fejlesztési program tervezetét írják elő, a kisebb összegű, egyszerű esetekben pedig elegendő lesz a konkrét felhasználási célok felsorolása.

 

Házi góllövő lista

2016/2017

Felnőtt:

Takács Péter 5

Polgár Gábor 3

Horák Márk 3

Gubicza Richárd 3

Sági Krisztián 2

Sipos Dávid 1

Hegyi Krisztián 1

Szalai Ádám 1

IFI

Rumpler Gábor 4

Takács Richárd 1

 

Veszprém Megyei Kupa

X
Betöltés